INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), CENTRE THAÏS SLP manifesta que el domini www.centretahis.eu  és propietat de CENTRE THAÏS SLP, amb CIF B-43449602, i amb domicili a c. Enric d’ Ossó, n. 2, 1er 2ona, 43005 Tarragona (Tarragona).

 

Que CENTRE THAÏS SLP  consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, volumen 1158, foli 76, fulla t-12091; inscripció; i amb llicència d’autorització 43571170

.

 

CENTRE THAÏS SLP no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, CENTRE THAÏS SLP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CENTRE THAÏS SLP estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de CENTRE THAÏS SLP poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CENTRE THAÏS SLP o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CENTRE THAÏS SLP.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de CENTRE THAÏS SLP, CIF: B-43449602, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis o rebre informació que CENTRE THAÏS SLP ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de CENTRE THAÏS SLP amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: c. Enric d’ Ossó, n. 2, 1er 2ona, 43005 Tarragona (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a xxxxx@ xxxxx.com

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de CENTRE THAÏS SLP. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CENTRE THAÏS SLP, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CENTRE THAÏS SLP l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CENTRE THAÏS SLP

CENTRE THAÏS SLP no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. CENTRE THAÏS SLP poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Adreça de contacte

 

 

 

Centre Thais 

Enric d'Ossó, 2   1r. 2ª
43005 Tarragona

 

 

Contactar trucant al telèfon

977240293

(Necessari cita prèvia)

 

Correu electrònic

info@centrethais.eu

 


Horari

De dilluns a divendres

de 10 h. a 20'30 h.

 

Disposem de contestador automàtic

Localització